ಇಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಿಡಲಾಗುವ ಗುಟ್ಟುಗಳೇ ಸರಿಯೆಂದು ಮಿಕ್ಕ ಗುಟ್ಟು ಇರಲಾರದು ಎಂದು ಬರಹಗಾರ ವಾದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪದಕ್ಕೆ ಇರಬಹುದಾದ ಹಲವು ಗುಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಇಲ್ಲವೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗುಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಈ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ದೂಸರಿನೊಡನೆ(with reasoning) ತೋರಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗುಟ್ಟುಗಳು ಹೊರಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಎಂಬುದು ಬರಹಗಾರನ ನಿಲುವು.

Tuesday, February 26, 2013

ಅಣ್ಣಮ್ಮ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಊರದೇವತೆ ಅಣ್ಣಮ್ಮ. ಆದರೆ ಅಣ್ಣಮ್ಮ ಅಂತ ಹೆಸರು ಏಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಯಾರನ್ನೂ ಕೇಳಿದರೂ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಇದೇನು ಅಣ್ಣ(brother)+ಅಮ್ಮ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದಿಯೆಲ್ಲ ಈ ಹೆಸರು ಎಂದು ಹೇಳುವುದುಂಟು. ಇದು ಅರಿವಿನ ಕೊರತೆಯಶ್ಟೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

’ಅಣ್ಣಮ್ಮ’ ಎಂಬುದು ಅಣ್ಣೆಗನ್ನಡ ಪದ. ಒಹ್! ಅಣ್ಣಮ್ಮ ಪದದ ಒಳಗುಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ.

ಅಣ್ಣೆ, ಅಣ್ಣ, ಅಣ Ka. aṇṇe, aṇṇa, aṇa excellence, purity; aṇṇālige uvula  [DED 110]

ಅಣ್ಣ/ಅಣ್ಣೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ  ಮೇಲ್ಮೆ, ಮೇಟಿ, ಸೊಗಸು ಎಂಬ ಹುರುಳುಗಳಿವೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರು ಎಂಬುದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಎಂಬ ಅನಿಸಿಕೆ ಮಂದಿಯ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿದೆ. ಅದ್ದರಿಂದ ಅಣ್ಣ+ಅಮ್ಮ => ಅಣ್ಣಮ್ಮ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ.

ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತೆ ’ಅಣ್ಣ’ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ’purity'(ಶುದ್ದ, ಸ್ವಚ್ಚ) ಎಂಬ ಹುರುಳಿದೆ. ದೇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಂದಿ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ’ಅಣ್ಣಮ್ಮ’ಎಂಬ ಪದ ಬಂದಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯೇನಿಲ್ಲ.

ಮೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅಣ್ಣಮ್ಮ ಎಂಬ ಪದ ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಅಣ್ಣಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ’ಊರದೇವತೆ’ಯಾಗಿರುವುದೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.

1 comment: