ಇಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಿಡಲಾಗುವ ಗುಟ್ಟುಗಳೇ ಸರಿಯೆಂದು ಮಿಕ್ಕ ಗುಟ್ಟು ಇರಲಾರದು ಎಂದು ಬರಹಗಾರ ವಾದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪದಕ್ಕೆ ಇರಬಹುದಾದ ಹಲವು ಗುಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಇಲ್ಲವೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗುಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಈ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ದೂಸರಿನೊಡನೆ(with reasoning) ತೋರಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗುಟ್ಟುಗಳು ಹೊರಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಎಂಬುದು ಬರಹಗಾರನ ನಿಲುವು.

Sunday, October 7, 2012

ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ

ಮನುಶ್ಯನಿಗಿರುವ ಅರಿವಿನ ನೆರುಗಳಲ್ಲಿ (Sensory organs) ಬಲುತಲೆಮೆಯದ್ದು ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕಿವಿ. ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಕಾಣುವುದು ಇಲ್ಲವೆ ನೋಡುವುದು, ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳುವುದು ಇಲ್ಲವೆ ಆಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದವನಿಗೆ ಕುರುಡ ಮತ್ತು ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸದವನಿಗೆ ಕಿವುಡ, ಕೆಪ್ಪ ಎಂಬ ಪದಗಳು ಇವೆ. ಹೀಗೆ ಅವುಗಳ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅಂದರೆ ಹೊರಜಗತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಒಡನಾಟ ನಡೆಸಲ ನೆರವಾಗುವ ಪರಿಚೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅವನ್ನು ಅರಿವಿನ ನೆರುಗಳು ಎಂದು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಅರಿಗರು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅವುಗಳ ಇಟ್ಟಳ(structure) ದಲ್ಲಿರುವ ಹೋಲಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ ಪದಗಳು ಒಂದೇ ಪದಬೇರಿನಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. - ಇವೆರಡರ ಇಟ್ಟಳದಲ್ಲಿ ಪುದುವಾದ(common) ಪರಿಚೆಯೊಂದಿದೆ. ಅದೇ ’ತೂತು’ (narrow opening) ..ಹೇಗೆ ? ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ

ಈ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕಿವಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇರುವ ಹುರುಳುಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ
ಕಣ್ Ka. kaṇ
eye, small hole, orifice [DED 1559]
ಕಿವಿ, ಕಿಮಿ, ಕೆಮಿ Ka. kivi, kimi
(Hav.) kemi ear [DED1977]

ಕಿಂಡಿ, ಕನ್ನ  ಎಂಬ ಪದಗಳೂ ತೂತು ಎಂಬ ಹುರುಳನ್ನೇ ಹೊಂದಿದೆ
ಕಂಡಿ, ಕಿಂಡಿ, ಗಿಂಡಿ Ka. kaṇḍi, kiṇḍi, gaṇḍi chink, hole, opening [DED 1176] ಅಂದರೆ ತೂತು
ಕನ್ನ . Ka. kanna hole made by burglars in a housewall, chink. [DED 1412] ಅಂದರೆ ಕಳ್ಳರು ಕದಿಯುವಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ತೂತು.

ಕೊಡಗು ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಎಂದರೆ ಈ ಹುರುಳೂ ಉಂಟು- ಕಿಣ್ಡಿ Koḍ. kïṇḍi small metal vessel with spout ಅಂದರೆ ತೂತಿರುವ ಲೋಹದ ಪಾತ್ರೆ ಎಂಬ ಹುರುಳು

ಕಂಕಿ Ka. kaṅki, kaṅku an ear of jōḷa or sejje, [DED 1084] .ಅಂದರೆ ಜೋಳದ ಕಿವಿ ಇಲ್ಲವೆ ಜೋಳದ ತಿರುಳು.
ಕಣಮೆ, ಕಣವೆ, ಕಣಿಮೆ, ಕಣಿವೆ Ka. kaṇame, kaṇave, kaṇime, kaṇive narrow pass between two mountains, [DED1163] ಅಂದರೆ ಎರಡು ಬೆಟ್ಟಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಕಿರಿದಾದ/ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ತಾವು. ಮೇಲಿನಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಇದು ತೂತೇ.

ಈ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪದಬೇರುಗಳಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

೧. ಕಣ್,ಕನ್, ಕಂ - ಇದರಿಂದ ಉಂಟಾದ ಕಣ್ಣು, ಕನ್ನ, ಕಂಡಿ ಎಂಬ ಪದಗಳು ಬಳಕೆಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿವೆ
೨. ಕೆಮ್,ಕೆಂ - ಇದರಿಂದ ಉಂಟಾದ ಕೆಮಿ/ಕಿವಿ, ಕಿಂಡಿ ಎಂಬ ಪದಗಳು ಬಳಕೆಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿವೆ

ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಇರುವ ಬೇರುಹುರುಳು(root meaning) ತೂತು ಇಲ್ಲವೆ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಕಿರಿದಾದ ತೆರಹು ಎಂಬುದೇ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕಿವಿಗಳು ಮನುಶ್ಯನ ಮಯ್ಯಲ್ಲಿರುವ ’ತೂತು’ಗಳೇ. ಹುರುಳಿನ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ತೂತುತನ ಉಲಿಕೆಯ ನೆಲೆಗೆ ಹರಡಿದೆ. ಕಣ್ ಮತ್ತು ಕೆಮಿ ಎಂಬ ಪದಗಳ ಉಲಿಕಂತೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ ರೂಪ ಹೀಗೆ ತೋರುವುದು.

ಕ್+ಅ+ಣ್
ಕ್+ಎ+ಮ್+ಇ

ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಎರಡೂ ಪದಗಳೂ ಕ್ ಎಂಬ ಮುಚ್ಚುಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಸುರುವಾಗಿ ಣ್,ಮ್ ಎಂಬ ಮೂಗುಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗುಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ, ಆ ಪದಗಳ ಉಲಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹೋಲಿಕೆಗಳು ಅವುಗಳ ಹುರುಳುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನೇ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದರಿಂದ ನಾವು ತಿಳಿಯಬಹುದು.

No comments:

Post a Comment