ಇಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಿಡಲಾಗುವ ಗುಟ್ಟುಗಳೇ ಸರಿಯೆಂದು ಮಿಕ್ಕ ಗುಟ್ಟು ಇರಲಾರದು ಎಂದು ಬರಹಗಾರ ವಾದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪದಕ್ಕೆ ಇರಬಹುದಾದ ಹಲವು ಗುಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಇಲ್ಲವೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗುಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಈ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ದೂಸರಿನೊಡನೆ(with reasoning) ತೋರಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗುಟ್ಟುಗಳು ಹೊರಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಎಂಬುದು ಬರಹಗಾರನ ನಿಲುವು.

Thursday, September 20, 2012

ಮಲೆಕುಡಿಯ

ಮಲೆಕುಡಿಯರು ಕರ್ನಾಟಕದ ತೆಂಪಡುವಣ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ರಯ್ತರು. ಅವರಿಗೆ ಆ ಹೆಸರು ಬರಲು
ಕಾರಣವೇನು ಎಂದು ನೋಡಿದಾಗ

ಮಲೆಕುಡಿಯ = ಮಲೆ + ಕುಡಿಯ = ಬೆಟ್ಟ + ಆರಂಬಕಾರ , ಅಂದರೆ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಬವನ್ನು
(ಬೇಸಾಯವನ್ನು) ಮಾಡುವವರೆ ಮಲೆಕುಡಿಯರು.

ಒಕ್ಕಲಾಗಿ, ಉಳುಮೆ/ಆರಂಬ ಮಾಡುವವರರೆಲ್ಲರೂ ಒಕ್ಕಲಿಗರೇ/ಕುಡಿಯರೇ. ಆದರೂ ಇವರು ಬೆಟ್ಟ
ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇವರಿಗೆ 'ಮಲೆ' ಎಂಬುದು ಪರಿಚೆ/ಗುಣ ಪದವಾಗಿ
ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರ ಕುಳದ ಹೆಸರು 'ಮಲೆಕುಡಿಯ' ಎಂದಾಗಿದೆ.

ಮಲೆ
Ka. male mountain, forest;[DED 4742]

ಕುಡಿಯ
Ka. kuḍiya, kuḍu
śūdra, farmer [DED 1655]
 

No comments:

Post a Comment