ಇಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಿಡಲಾಗುವ ಗುಟ್ಟುಗಳೇ ಸರಿಯೆಂದು ಮಿಕ್ಕ ಗುಟ್ಟು ಇರಲಾರದು ಎಂದು ಬರಹಗಾರ ವಾದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪದಕ್ಕೆ ಇರಬಹುದಾದ ಹಲವು ಗುಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಇಲ್ಲವೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗುಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಈ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ದೂಸರಿನೊಡನೆ(with reasoning) ತೋರಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗುಟ್ಟುಗಳು ಹೊರಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಎಂಬುದು ಬರಹಗಾರನ ನಿಲುವು.

Wednesday, September 5, 2012

ಅವಲಕ್ಕಿ

ಅವಲಕ್ಕಿಯಿಂದ ಮಾಡಲಾಗುವ ತಿಂಡಿಗಳು ಹಲವಿವೆ. ಅವಲಕ್ಕಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು, ಅವಲಕ್ಕಿ ಪಾಯಸ, ಅವಲಕ್ಕಿ ಕಾರ ಅಲ್ಲದೆ ಹಲವು ಕುರುಕ್ ತಿಂಡಿಗಳಲ್ಲು ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಅವಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ತೆಳು ಅವಲಕ್ಕಿ(ಪೇಪರ್ ಅವಲಕ್ಕಿ) ಎಂಬ ಎರಡು ಬಗೆಯಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವಲಕ್ಕಿ ಎಂದರೇನು?

ಅವಲಕ್ಕಿ = ಅವಲ್+ಅಕ್ಕಿ = ಬಡಿದ ಅಕ್ಕಿ, ಕುಟ್ಟಿದ ಅಕ್ಕಿ, ಅಮುಕಿದ ಅಕ್ಕಿ ಎಂಬ ಹುರುಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.
ಅವಲ್, ಅವಲ್-ಅಕ್ಕಿ aval pound, beat; n. pounding, beating in a mortar; (also aval-akki) rice bruised and crushed [DED 2391]

ಅಮರ್(ಅಮರ್ದು ಎಂದು ಹಳೆಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ), ಅಮುಗು, ಅವುಗು, ಅಮುಕು, ಅಮಿಕು, ಅವುಕು, ಅವುಂಕು. Ka. amar to seize firmly, embrace; amugu, avugu to yield to pressure (as the surface of a ripe fruit or tumour); amuku, amiku, avuku, avuṅku to press or hold firmly, squeeze, trouble; avuṅku pressing or holding firmly; [DED 169]

ಈ ಅವಲ್ ಎಂಬುದೇ 'ಅಮರ್'/ಅವುಂಕು ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಬಂದಿರಬಹುದು ಯಾಕಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ
ಮ -> ವ ಆಗುವ, ರ್ -> ಲ್ ಆಗುವ  ಕೆಲವು ಎತ್ತುಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು.

ಅಮುಕು => ಅವುಕು
ಪುಂಡರೀಕ => ಪುಂಡಲೀಕ

ಹಾಗಾಗಿ ಅಮರ್ => ಅವರ್ => ಅವಲ್ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಮನಗಾಣಬಹುದು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವಲಕ್ಕಿ ಅಂದರೆ  ಒತ್ತಿದ ಅಕ್ಕಿ, ಬಡಿದ ಅಕ್ಕಿ, ಅಮುಕಿದ ಅಕ್ಕಿ ಎಂದು ಸುಳುವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

2 comments:

  1. ಸೊಗಸಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ!

    ReplyDelete
  2. ಸೊಗಸಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ!

    ReplyDelete