ಇಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಿಡಲಾಗುವ ಗುಟ್ಟುಗಳೇ ಸರಿಯೆಂದು ಮಿಕ್ಕ ಗುಟ್ಟು ಇರಲಾರದು ಎಂದು ಬರಹಗಾರ ವಾದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪದಕ್ಕೆ ಇರಬಹುದಾದ ಹಲವು ಗುಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಇಲ್ಲವೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗುಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಈ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ದೂಸರಿನೊಡನೆ(with reasoning) ತೋರಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗುಟ್ಟುಗಳು ಹೊರಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಎಂಬುದು ಬರಹಗಾರನ ನಿಲುವು.

Wednesday, September 5, 2012

ತೇರು

ಈಗಲೂ ಹಲವು ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ತೇರು ನಡೆಸುವುದು ವಾಡಿಕೆ.  'ತೇರ ಏರಿ ಅಂಬರದಾಗೆ ನೇಸರ ನಗುತಾನೆ' ಎಂಬುದು ಕಬ್ಬಿಗರ ಸಾಲು. ಕಾದಾಟಗಳಲ್ಲಿ ತೇರನ್ನು ಏರಿ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಬುಗಳನ್ನು ಹೂಡಿ ಎದುರಾಳಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ಹಿನ್ನಡವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.
ಏರು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಹತ್ತು, ಎತ್ತರಿಸು ಎಂಬ ಹುರುಳುಗಳಿವೆ.  ಇದಲ್ಲದೆ ಕಾದಾಟದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗು ಎಂಬ ಹುರುಳೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಯಾವ ತಾವು/ಎಡೆ/ಜಾಗ ತಾನು/ತಾ ಏರಿರುವುದು, ಯಾವ ತಾವಿನಲ್ಲಿ ತಾನು/ತಾ ನಿಂತು ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದೊ ಅದೇ  'ತಾ ಏರು'=> ತೇರು ಆಗಿದೆ.

ಹೀಗೆ ಏರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ದೂಸರುಗಳಿವೆ. ದೇವರ ತೇರು ಬಲು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಲು ಬರುವ ಮಂದಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಮತ್ತು ಗೆಂಟಿನಿಂದಲೂ ತೇರನ್ನು ನೋಡಲು ಬರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕಾದಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಲು ಕೂಡ ಎತ್ತರದ ಇಕ್ಕೆ/ಜಾಗ/ಎಡೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಎತ್ತರದ ಎಡೆಗಳಿದ್ದರೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಕದಲುತ್ತಲೂ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಎತ್ತರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಕದಲುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ 'ತೇರು'(ತಾ+ಏರು) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಏರು  Ka. ēṟu to rise, increase, ascend, mount, climb; n. rising, etc., rising ground; [DED 916]
ಏರ್ Ka. ēṟ to meet in battle, oppose; n. state of meeting and opposing, [ DED 906]

No comments:

Post a Comment