ಇಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಿಡಲಾಗುವ ಗುಟ್ಟುಗಳೇ ಸರಿಯೆಂದು ಮಿಕ್ಕ ಗುಟ್ಟು ಇರಲಾರದು ಎಂದು ಬರಹಗಾರ ವಾದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪದಕ್ಕೆ ಇರಬಹುದಾದ ಹಲವು ಗುಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಇಲ್ಲವೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗುಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಈ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ದೂಸರಿನೊಡನೆ(with reasoning) ತೋರಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗುಟ್ಟುಗಳು ಹೊರಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಎಂಬುದು ಬರಹಗಾರನ ನಿಲುವು.

Monday, September 3, 2012

ತೋಟ

ತೋಟ ಎಂದೊಡನೆ ಬಗೆ(ಮನಸ್ಸು) ತಂಪಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ತೋಟಗಳ ಊರು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ತೆಂಗಿನ ತೋಟ, ಮಾವಿನ ತೋಟ ಕಾಣಬಹುದಾದರೆ ಹೊಳಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕಯ್ತೋಟ, ಹೂದೋಟ ಕಾಣಬಹುದು.
ತೋಟ, ತೋಂಟ  tōṭa, tōṇṭa garden - [DED 3549]
ತೋಡು Ka. tōḍu dig, excavate a hole, burrow [DED 3549]
. ಯಾವುದೇ ತೋಟ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನೆಲವನ್ನು ಹದಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಹದಗೊಳಿಸಲು ಮೊದಲು ನೆಲವನ್ನು ಅಗೆದು ಮಣ್ಣನ್ನು ತೋಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ತೋಡಿ ತೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇ 'ತೋಟ' ಆಯಿತು.

ತೋಡು=> ತೋಟ . ಹಾಗಾಗಿ, ದ್ರಾವಿಡ ಪದನೆರಕೆಯಲ್ಲೆ ಇವೆರಡು ಪದಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿದ ಹಾಗೆ ನಂಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೀಗೆ ತೋಡು ಎಂಬ ಎಸಕಪದದಿಂದ 'ತೋಟ' ಎಂಬ ಹೆಸರು ಪದವಾಗಿರುವ ತೆರಕ್ಕೆ ಹಲವು ಎತ್ತುಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು.
-------------------------
 ಎಸಕ ಪದ - ಹೆಸರು ಪದ
-------------------------
    ಆಡು       - ಆಟ
    ಓಡು       - ಓಟ
   ನೋಡು    - ನೋಟ
   ಮಾಡು     - ಮಾಟ
   ಕಾಡು      - ಕಾಟ

No comments:

Post a Comment