ಇಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಿಡಲಾಗುವ ಗುಟ್ಟುಗಳೇ ಸರಿಯೆಂದು ಮಿಕ್ಕ ಗುಟ್ಟು ಇರಲಾರದು ಎಂದು ಬರಹಗಾರ ವಾದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪದಕ್ಕೆ ಇರಬಹುದಾದ ಹಲವು ಗುಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಇಲ್ಲವೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗುಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಈ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ದೂಸರಿನೊಡನೆ(with reasoning) ತೋರಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗುಟ್ಟುಗಳು ಹೊರಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಎಂಬುದು ಬರಹಗಾರನ ನಿಲುವು.

Monday, September 10, 2012

ತವರು

ತವರು ಎಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸೆಳೆತ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ತವರಿನಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರಂತು ಈ ಸೆಳೆತ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು. ತವರು ಮನೆ, ತವರೂರು, ತವರುನಾಡು ಹೀಗೆ ತವರಿನ ಸೆಳೆತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಅದೇ 'ತನ್ನವರ' ಸೆಳೆತ. ಇದೇನಿದು ತನ್ನವರು ಮತ್ತು ತವರು ಹೇಳುವುದಕ್ಕು ಮತ್ತು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು-ಕಡಿಮೆ ಒಂದೇ ತರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸೇ ಅನಿಸುವುದು. ಹಾಗಾದರೆ

ತನ್+ಅವರು = ತನ್ನವರು  = ತಂವರು
ತಮ್+ಅವರು = ತಮ್ಮವರು  = ತಂವರು


ಪದದ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮೊದಲ ಬರಿಗೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಬರುವ ಮೂಗುಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿರುವ ಎತ್ತುಗೆಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಲವಿವೆ:-

ದಾಂಟು => ದಾಟು
ಸೋಂಕು => ಸೋಕು
ನೂಂಕು => ನೂಕು
ಮಂಕರಿ => ಮಕರಿ => ಮಕ್ರಿ


ಅಂದಮೇಲೆ ತಂವರು => ತವರು ಆಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಎಡೆಯಿದೆ.

ತಮರ್, ತವರ್ Ka. tamar, tavar those who are his, hers or theirs, one's own people [DED 3612

1 comment:

  1. tam+ar= tamar which has changed to tavar and tavaru. mAma mAva endAgiruvahAge. tamar is also found in tamizh with the same meaning.

    ReplyDelete