ಇಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಿಡಲಾಗುವ ಗುಟ್ಟುಗಳೇ ಸರಿಯೆಂದು ಮಿಕ್ಕ ಗುಟ್ಟು ಇರಲಾರದು ಎಂದು ಬರಹಗಾರ ವಾದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪದಕ್ಕೆ ಇರಬಹುದಾದ ಹಲವು ಗುಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಇಲ್ಲವೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗುಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಈ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ದೂಸರಿನೊಡನೆ(with reasoning) ತೋರಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗುಟ್ಟುಗಳು ಹೊರಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಎಂಬುದು ಬರಹಗಾರನ ನಿಲುವು.

Friday, August 31, 2012

ದೋಸೆ

ದೋಸೆ ಎಂದೊಡನೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ಗಾದೆಗಳು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.
೧. ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ದೋಸೆನೂ ತೂತೆ
೨. ಎಲ್ಲರ್ ಮನೆ ದೋಸೆ ತೂತಾದರೆ ನಮ್ಮನೆ ಕಾವಲಿನೇ ತೂತು.

ಹಾಗಾದರೆ ತೂತಿಗೂ , ದೋಸೆ ನಂಟಿರಬಹುದೆಂದು ಉಂಕಿಸಿದಾಗ ...

ತೂತು
Ka. tūtu, tūntu hole;[DED 3399(b)]
ದೊಗೆ, ಡೊಗೆ Ka. ḍoge, doge to make a hole with the hand [DED 2990]
ಡೊಗರು, ಡೋರು, ದೊಗರು, ದೋರುKa. ḍogaṟu, ḍōṟu, dogaṟu, dōṟu hollow, hole in a wall, in a tree, in the ground [ DED 2990]
ತುರುವು Ka. turi, turuvu to hollow, bore, drill, make a hole [ DED 3339]
ತೋಡುKa. tōḍu dig, excavate a hole [DED 3549]
ತೊಳೆ Ka. toḷe hole, bored hole [ DED 3528]

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತು, ತೋ, ದೊ, ದೋ ಎಂಬ ಉಲಿಕಂತೆಗಳಿಂದ ಸುರುವಾಗುವ ಹಲವು ಪದಗಳು ತೂತು, ರಂದ್ರ ಇಲ್ಲವೆ ಹೋಲ್ ಎಂಬ ಹುರುಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ’ಚೆ’ ಎಂಬ ಒಟ್ಟಿನಿಂದಾದ ಹಲವು ಹೆಸರುಪದಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಎತ್ತುಗೆಗೆ: ಅಂಚೆ, ಬೆಂಚೆ( ಸಣ್ಣ ಕೊಳ), ಕಚ್-ಚೆ, ಮಿಡಿಚೆ.

ಇನ್ನು, ’ಸೆ’ ಇಂದ ಕೊನೆಯಾಗುವ ಹಲವು ಹೆಸರು ಪದಗಳಿವೆ
ಎತ್ತುಗೆಗೆ: ಅಗಸೆ, ಬೊಗಸೆ, ವಲಸೆ, ವರಸೆ


ಹಾಗಾಗಿ, ದೋ+ಚೆ = ದೋಚೆ ಇಲ್ಲವೆ ದೋ+ಸೆ = ದೋಸೆ ಎಂದು ಆಗಿರಬಹುದು. ಅಂದರೆ ’ಹಲವು ತೂತುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ತಿನಿಸೇ ದೋಸೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಲಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ. Ka. dōse a holed, i.e. spongy, cake of rice-flour, uddu, etc., baked on a potsherd or iron plate [DED - 3542]
ಅಲ್ಲದೆ, ಕಿಟ್ಟೆಲ್ ಅವರ ಪದನೆರಕೆಯಲ್ಲಿ ತೂತಪ್ಪಚ್ಚಿ(ತೂತು+ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ)= A rice cake with whole ಎಂದು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ

No comments:

Post a Comment