ಇಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಿಡಲಾಗುವ ಗುಟ್ಟುಗಳೇ ಸರಿಯೆಂದು ಮಿಕ್ಕ ಗುಟ್ಟು ಇರಲಾರದು ಎಂದು ಬರಹಗಾರ ವಾದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪದಕ್ಕೆ ಇರಬಹುದಾದ ಹಲವು ಗುಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಇಲ್ಲವೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗುಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಈ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ದೂಸರಿನೊಡನೆ(with reasoning) ತೋರಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗುಟ್ಟುಗಳು ಹೊರಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಎಂಬುದು ಬರಹಗಾರನ ನಿಲುವು.

Sunday, August 12, 2012

ಬಚ್ಚಲು

ಈ ಪದವನ್ನು ನಾವು ದಿನಾಲು ಸ್ನಾನದ ಮನೆ ಇಲ್ಲವೆ ಮೋರಿ/ಕೊಳೆ ಹೋಗಲು ಮಾಡಿರುವ ಒಂದು ಕೊಳಾಯಿ ಎಂಬ ಹುರುಳಿನಲ್ಲಿ ಬಳಸಿತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಪದ ದಿಟವಾಗಲು ಎರಡು ಪದಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಅರಿವಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಈ ತೆರ ಬಿಡಿಸಬಹುದು.

ಬಚ್ಚು + ಇಲು = ಬಚ್ಚಿಲು = ಬಚ್ಚಲು = ಬಚ್ಲು

’ಬಚ್ಚು’ ಎಂಬುದುಕ್ಕೆ ಅಡಗು (hide) ಎಂಬ ಹುರುಳಿದೆ
’ಇಲು’ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮನೆ, ಜಾಗ, ತಾವು ಎಂಬ ಹುರುಳಿದೆ.

ಹಾಗಾದರೆ, ’ಅಡಗುವ ಜಾಗ’, ’ಅಡಗುವ ತಾವು’, ’ಅಡಗುವ ಮನೆ’ ಎಂಬುದೇ ಅದಕ್ಕಿರುವ ಹುರುಳು. ಹಾಗಾದರೆ ಅಡಗುವ ತಾವಿಗೂ, ಮೀಯುವ ಮನೆಗೂ ಏನು ನಂಟು ಎಂಬ ಕೇಳ್ವಿ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕುರಿಪು(ವಿಶಯ)ಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಅಲುವಾಟವಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಯಾರಾದರು ’ತಿಪ್ಪೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿನಿ’ ಅಂದರೆ ಕೇಳುಗರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುವುದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೈ ಕಾಲು ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ, ಮಯ್ಕಸವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲವೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಎಸಕಗಳಿಗೆ ಒಂದು ’ಅಡಗುತಾಣ’ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಡಗುತಾಣವೇ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ’ಬಚ್ಚಿಲು’. ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಲು, ಬಚ್ಚಲುಮನೆ ಇಲ್ಲವೆ ಬಚ್ಲು ಎಂಬ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ

No comments:

Post a Comment