ಇಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಿಡಲಾಗುವ ಗುಟ್ಟುಗಳೇ ಸರಿಯೆಂದು ಮಿಕ್ಕ ಗುಟ್ಟು ಇರಲಾರದು ಎಂದು ಬರಹಗಾರ ವಾದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪದಕ್ಕೆ ಇರಬಹುದಾದ ಹಲವು ಗುಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಇಲ್ಲವೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗುಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಈ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ದೂಸರಿನೊಡನೆ(with reasoning) ತೋರಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗುಟ್ಟುಗಳು ಹೊರಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಎಂಬುದು ಬರಹಗಾರನ ನಿಲುವು.

Saturday, August 25, 2012

ಅಡಿಕೆ

ಬಾರತದಲ್ಲೆ ಅಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಯುವುದು ನಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜೆಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಅಡಿಕೆ ಎಂಬುದು ಕನ್ನಡ ನಡವಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಇಶ್ಟು ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಅಡಿಕೆಗೆ ಹೇಗೆ ಆ ಹೆಸರು ಬಂತು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.

ಬಳಕೆಗಳು:-
೧. ಅಡಿಕೆಗೆ ಹೋದ ಮಾನೆ ಆನೆ ಕೊಟ್ಟರು ಬಾರದು
೨. ಅಡಿಕೆ ಉಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ ಬಹುದು, ಮರವಾದ ಮೇಲೆ ಕೂಡದು
೩. ಮೊದಲು ಎಲ್ಲರ ಬಳಿಯೂ ಇರುತ್ತಿದ್ದ ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ಚೀಲ ನಿದಾನವಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ
೪. ರಾಜ್ಯದ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರು ಈಗ ಪ್ರತಿಬಟನೆಯ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ

ಬಿಡಿಸುವಿಕೆ:-
ಅಡಗು+ಕಾಯ್ = ಅಡಕ್ಕಾಯ್ = ಅಡಕೆ

ಅಡಕೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಹುರುಳುಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. Ka. aḍake, aḍa, aḍike areca, areca palm, Areca catechu Lin., and its nut; aḍakottu, aḍagatti, aḍagartti scissors for cutting areca-nut.

ಅಡಗು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅವಿತುಕೊಳ್ಳು, ಮರೆಯಾಗಿರುವುದು ಎಂಬ ಹುರುಳುಗಳಿವೆ. Ka. aḍaṅgu, aḍagu to hide, be concealed, disappear, be contained in [DED63]
ಕಾಯ್ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹಣ್ಣಾಗದಿರುವುದು ಎಂಬ ಹುರುಳಿದೆ. Ka. kāy (kāyt-, kāt-) fruit to grow or develop; kāy, kāya, kāyi, kāyu fruit in a yet unripe, but pretty full-grown state, nut, pod [DED1459]

ಹಾಗಾದರೆ ಅಡಗಿರುವ ಕಾಯಿಯೇ ಅಡಗುಕಾಯಿ=ಅಡಕ್ಕಾಯಿ => ಅಡಕೆ=> ಅಡಿಕೆ=> ಅಡ್ಕೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಅಡಿಕೆಯ ಹೊರ ಕರಟವನ್ನು ತಿನ್ನಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ತಿನಿಸುಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಒಳಗೆ ಅಡಗಿರುವ ಕಾಯಿಯೇ ದಿಟವಾದ ಬಳಕೆಗೆ ಬರುವ ವಸ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಡಕೆ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಪದ ಬಂದಿರುವುದು ಒಂದು ತೆರಹು(chance) ಅಶ್ಟೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ, ಅಡರ್ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಹಲವು ಹುರುಳುಗಳನ್ನು ಕಿಟ್ಟೆಲ್ಲರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
೧. to climb, to ascend, to mount, to rise.
೨. appear in numbers, to amass [ಪುಟ ೩೨, A Kannada-English Dictionary, Rev F. Kittel, Basel Mission Books, Mangalore, 1894]

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳು ಅಡ್ಡಡ್ಡ ಬೆಳೆಯದೆ ಉದ್ದುದ್ದ ಎತ್ತರೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವನ್ನು ಒತ್ತೊತ್ತಾಗಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮರಗಳು ಒಮ್ಮೆಗೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ. ಮೇಲಿನ ಎರಡು ಹುರುಳುಗಳಾದ ’ಏರು’ ಮತ್ತು " ಹಲವು ಎಣಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗು’ ಎಂಬುದರಿಂದ ಕೂಡ ಅಡಕೆ ಎಂಬುದು ಬಂದಿರಬಹುದು. ಮೇಲ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏರುವ ಮರ ಇಲ್ಲವೆ ಒತ್ತೊತ್ತಾಗಿ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಸಿಗುವ ಮರ ಎಂಬ ಹುರುಳನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ.

ಅಡರ್ +ಕೆ = ಅಡರ್ಕೆ => ಅಡಕ್ಕೆ => ಅಡಕೆ => ಅಡಕೆ [ಇಲ್ಲಿ ’ಕೆ’ ಎಂಬ ಒಟ್ಟನ್ನು ಅಡರ್ ಎಂಬ ಎಸಕಪದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಹೆಸರುಪದವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ]

No comments:

Post a Comment