ಇಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಿಡಲಾಗುವ ಗುಟ್ಟುಗಳೇ ಸರಿಯೆಂದು ಮಿಕ್ಕ ಗುಟ್ಟು ಇರಲಾರದು ಎಂದು ಬರಹಗಾರ ವಾದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪದಕ್ಕೆ ಇರಬಹುದಾದ ಹಲವು ಗುಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಇಲ್ಲವೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗುಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಈ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ದೂಸರಿನೊಡನೆ(with reasoning) ತೋರಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗುಟ್ಟುಗಳು ಹೊರಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಎಂಬುದು ಬರಹಗಾರನ ನಿಲುವು.

Wednesday, August 22, 2012

ಚೊಚ್ಚಲು

   ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರದ ಬಳಕೆಗಳಿವೆ. ಒಂದು 'ಮೊದಲ ಬಸುರ್ತನ'ವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದು. ಇನ್ನೊಂದು 'ಮೊದಲು' ಎಂಬ ಹುರುಳಶ್ಟನ್ನೇ ಕೊಡವುದು
ಬಳಕೆ:
  ೧. ಹೆರಿಗೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಐವರು ಚೊಚ್ಚಲು  ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸೌಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
    ೨. ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿರುವ  ಮಧುಚಂದ್ರ..
  
ಬಿಡಿಸುವಿಕೆ:
   ಚೊಚ್ + ಚೂಲ್  = ಚೊಚ್ಚೂಲ್ = ಚೊಚ್ಚಲ್= ಚೊಚ್ಚಿಲ್ = ಚೊಚ್ಲು

ಚೊಚ್ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ 'ಮೊದಲು' ಎಂಬ ಹುರುಳಿದೆ. ತಮಿಳಿನ ತೊಲ್ (=ಹಳೆಯ) ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ನಂಟಿರುವ ಪದ ಇದು.  ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಎಂಬ ಪದಗಳಿಗೆ ನಂಟಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮೊದಲಿಗರು(ಹಿಂದಿನವರು) ನಮ್ಮ ಹಳಬರು/ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳು ಆಗುತ್ತಾರೆ.

Ka. coc-, in: coccal first  Ta. tol old, ancient[3516]

ಚೂಲ್ (ಸೂಲ್) ಎಂಬುದಕ್ಕೆ 'ಬಸುರಿಯಾಗು', ಬಸುರ್ತನ ಎಂಬ ಹುರುಳುಗಳಿವೆ.

Ka. cūl, sūl to become pregnant; n. conception, pregnancy, egg, wateriness of clouds[2733]

ಹಾಗಾಗಿ ಚ್ಚೊಚ್ಚಲು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ 'ಮೊದಲ ಬಸುರ್ತನ' ಎಂದಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಬಸುರ್ತನಕ್ಕೆ ನಂಟಿರದ ಕುಳ್ಳಿಹ(ಸಂದರ್ಬ)ಗಳಲ್ಲು 'ಚೊಚ್ಚಲು' ಬಳಸುವುದುಂಟು. ಇದು ಹೀಗಿರಬಹುದು
ಚೊಚ್ಚ್+ಇಲು = ಚೊಚ್ಚಿಲು= ಚೊಚ್ಚಲು , ಇದು ಮೊದಲನೆಯದ್ದು ಎಂಬ ಅರ್ತವನ್ನಶ್ಟೇ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಇದೇ ತರ ಮೆಟ್ಟ್+ ಇಲು= ಮೆಟ್ಟಿಲು
ಇಲ್ಲಿ 'ಇಲ್' ಎಂಬು ಒಂದು ಒಟ್ಟು. ಎತ್ತುಗೆಗೆ: ಮೆಟ್ಟಿಲು=ಮೆಟ್ಟಿದ್ದು=ಮೆಟ್ಟಿದ ತಾವು

No comments:

Post a Comment