ಇಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಿಡಲಾಗುವ ಗುಟ್ಟುಗಳೇ ಸರಿಯೆಂದು ಮಿಕ್ಕ ಗುಟ್ಟು ಇರಲಾರದು ಎಂದು ಬರಹಗಾರ ವಾದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪದಕ್ಕೆ ಇರಬಹುದಾದ ಹಲವು ಗುಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಇಲ್ಲವೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗುಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಈ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ದೂಸರಿನೊಡನೆ(with reasoning) ತೋರಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗುಟ್ಟುಗಳು ಹೊರಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಎಂಬುದು ಬರಹಗಾರನ ನಿಲುವು.

Monday, August 20, 2012

ಬೆನ್ನು

  ಬೆನ್ನು ಎಂಬ ಪದ ನಾವು ದಿನಾಲು ಬಳಸುವ ಪದವಾದರೂ ಅದರ ಒಳಹೊಕ್ಕಿ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಬಳಕೆ:
      ೧. ಬೆನ್ನು ತುಂಬ ನೋಯುತ್ತಿದೆ
      ೨. ಅವರು ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ಮುರಿದು ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ಹೊಡೆದರು
      ೩.  ಬೆನ್ನುಹುರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇವರ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನೇ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಿದೆ
ಬೆನ್ನು ಅಂದರೆ ದಿಟವಾಗಲು ಮಯ್ಯಿನ ಹಿಂಬಾಗ. ಈ 'ಹಿಂ' ಇಂದಾನೆ 'ಬೆನ್ನು' ಎಂಬ ಪದ ಬಂದಿರುವುದು.
ಪಿನ್ ಪೆರ ಎಂಬ ಪದಬೇರುಗಳಿಗೆ ಈ ಹುರುಳುಗಳಿವೆ.

Ka. pin, pim, him state of being behind,  peṟa hind part, backwards [DED 4205]

ಇಲ್ಲಿರುವ ಪಿನ್ ಮತ್ತು ಪೆರ ಎಂಬ ಪದಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಪ್+ಇ ಮತ್ತು ಪ್+ಎ ಎಂಬ ಎರಡು ಉಲಿಕಂತೆಗಳನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದರ ಬದಲಾಗಿ ಬಳಸಿದರೂ ಹುರುಳಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ವೆತ್ಯಾಸವೇನಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಹಾಗಾಗಿ,
   ಪೆನ್(ಹಳೆಗನ್ನಡದ ಪದ) ---ಕೊರಲಿಸದ ಉಲಿ ಕೊರಲಿಸಿದ ಉಲಿಗೆ ಮಾರ್ಪಾದಾಗ--- ಬೆನ್ ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ.
Ka. ben, bennu, bem the back [DED 5488]

ಹೊಸಗನ್ನಡದ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಬೆನ್ ಎಂಬುದು 'ಬೆನ್ನು' ಎಂದಾಗಿದೆ.

ಕೊಸರು:-
ಕೊರಲಿಸದ ಉಲಿಗಳು: ಕ, ಚ, ಟ, ತ, ಪ
ಕೊರಲಿಸಿದ ಉಲಿಗಳು: ಗ, ಜ, ಡ, ದ, ಬ

No comments:

Post a Comment