ಇಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಿಡಲಾಗುವ ಗುಟ್ಟುಗಳೇ ಸರಿಯೆಂದು ಮಿಕ್ಕ ಗುಟ್ಟು ಇರಲಾರದು ಎಂದು ಬರಹಗಾರ ವಾದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪದಕ್ಕೆ ಇರಬಹುದಾದ ಹಲವು ಗುಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಇಲ್ಲವೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗುಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಈ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ದೂಸರಿನೊಡನೆ(with reasoning) ತೋರಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗುಟ್ಟುಗಳು ಹೊರಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಎಂಬುದು ಬರಹಗಾರನ ನಿಲುವು.

Thursday, August 23, 2012

ನೆತ್ತರು

  ಮನುಶ್ಯನ ಬದುಕಿರುವುದಕ್ಕೆ ಮುಕ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವುದೇ ಇದು. ಇದರಂದನೇ ಮಯ್ಯಲ್ಲಿರುವ ಹಲವು ಸೀರುಸಿರಿಗಳಿಗೆ(cells) ಹುಳಿವುಟ್ಟುಕ(oxygen) ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

 ಬಳಕೆಗಳು:-
 ೧. ರಕ್ತ ಕುಡಿಯುವ ಬಾವಲಿಗಳದ್ದೂ ಒಂದು ಜಾತಿ ಇದೆ. ‘ನೆತ್ತರು ಬಾವಲಿ’ಗಳೆಂದು ಅವುಗಳ ಹೆಸರು
 ೨. ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದ ನೆತ್ತರು

ಬಿಡಿಸುವಿಕೆ:
ನೆಯ್ತ್+ತೋರ್(=ಸೋರ್)

ರಕ್ತವು ನೋದುವುದಕ್ಕೆ/ಮುಟ್ಟಿದರೆ 'ಎಣ್ಣೆ'ಯಂತೆಯೂ ಇಲ್ಲ 'ನೀರು'ನಂತಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಎರಡು ಪದಗಳಾದ ನೆಯ್ ಮತ್ತು ಸೋರ್ ಎಂಬುದರ ಹುರುಳುಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ
ನೆಯ್ ಅಂದರೆ ತುಪ್ಪ, ಬೆಣ್ಣೆ, ಎಣ್ಣೆ ಎಂಬ ಹುರುಳುಗಳಿವೆ ( ಬೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ, ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ನೆಯ್ ಎಂಬ ಪದವಿದೆ)
ಇದಲ್ಲದೆ ನೆಯ್ತ್ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ greasy ಎಂಬ ಹುರುಳು ಕನ್ನಡ ತಮಿಳು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇದೆ.
Ka. Ta. ney butter, ghee, oil, grease, fat, honey; (-pp-, -tt-) to be glossy, polished, be fat, plump, become greasy, unctuous, or sticky [DED 3746]

ಇನ್ನು 'ಸೋರ್' ಎಂಬುದಕ್ಕೆ 'ಹನಿ ಹನಿಯಾಗಿ ಸುರಿ' ಎಂಬ ಹುರುಳುಗಳಿವೆ. Ka. sōr to drop, drip, trickle, ooze, flow as coconut water, water-drops, juice of fruit, etc., come forth as entrails; n. leaking, dropping, etc[DED 2883]

ಹಾಗಾಗಿ ನೆತ್ತರ್ (< ನೆಯ್ತ್+ಸೋರ್) ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸೋರುವ ಎಣ್ಣೆ, ಚೊಟ್ಟಿಕ್ಕುವ ಎಣ್ಣೆ ('leaking oil'/oil which drops or oozes) ಎಂಬ ಹುರುಳುಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದೊದಗಿದೆ.  ನೆತ್ತರನ್ನು ಒಂದು ತರದ ಎಣ್ಣೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸೋರುವ ಪರಿಚೆ(ಗುಣ) ಹೊಂದಿರುವ ಎಣ್ಣೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿ/ಗಮನಿಸಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎನಿಸುತ್ತದೆ.

No comments:

Post a Comment