ಇಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಿಡಲಾಗುವ ಗುಟ್ಟುಗಳೇ ಸರಿಯೆಂದು ಮಿಕ್ಕ ಗುಟ್ಟು ಇರಲಾರದು ಎಂದು ಬರಹಗಾರ ವಾದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪದಕ್ಕೆ ಇರಬಹುದಾದ ಹಲವು ಗುಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಇಲ್ಲವೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗುಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಈ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ದೂಸರಿನೊಡನೆ(with reasoning) ತೋರಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗುಟ್ಟುಗಳು ಹೊರಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಎಂಬುದು ಬರಹಗಾರನ ನಿಲುವು.

Wednesday, August 15, 2012

ಹಾಳೊಟ್ಟೆ/ಆಳೊಟ್ಟೆ

ಇದು ಮಯ್ಸೂರು, ಮಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಬಳಕೆ ಈ ತೆರ ಇದೆ
ಕೆಲಸ ಇದೆ...ನಾಳೆ ಆಳೊಟ್ಗೆ ಬನ್ಬುಡು..ಇಲ್ಲೇ ತಿಂಡಿ ಮಾಡುವಿಯಂತೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಆಡುಗನು ಕೇಳುಗನಿಗೆ ’ಆದಶ್ಟು ಬೇಗ ಕೇಳುಗನು ಮಾರನೇ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯೇ ಬರಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಲ-ಗದ್ದೆಗಳ ಕೆಲಸ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಂದಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯೇ ತಮ್ಮ ತಿಂಡಿ(ಹಿಂದೆ ತಂಗಳು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು) ಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಹೊಲ-ಗದ್ದೆ ಕಡೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವರು. ಇಲ್ಲಿ ’ಹಾಳೊಟ್ಟೆ’ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಿಡಿಸಬಹುದು
ಹಾಳು (< ಪಾೞ್) + ಹೊಟ್ಟೆ= ಹಾಳೊಹೊಟ್ಟೆ=> ಹಾಳೊಟ್ಟೆ( ಹ ಕಾರ ಬೀಳುವಿಕೆಯಿಂದ)=> ಆಳೊಟ್ಟೆ.
ಆದರೆ ಪಾೞ್ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಅರ್ತಗಳಿವೆ Ka. pār̤ ruin, desolation, a waste; pār̤tana a ruined state (DED 4110)
ಪಾಳು ಬಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಿ ನೆಲೆಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಅರ್ತದಲ್ಲಿ ಜನರೇ ಇಲ್ಲದೆ ಆ ತಾವು ’ಬರಿದು’/ಕಾಲಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ಮೇಲಿನ ’ಹಾಳುಹೊಟ್ಟೆ’ ಎಂಬುವಲ್ಲಿ ಹಾಳು ಎಂಬುದು ’ಬರಿದು’/ಕಾಲಿ ಎಂಬ ಹುರುಳನ್ನೇ ಹೊಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲವೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಇರುಳಲ್ಲಿ ಉಂಡ ಊಟವು ಅರಗಿ ಉಳಿದವು ’waste' ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಾಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವೇಸ್ಟ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಎಂಬ ಹುರುಳು ಕೂಡ ’ಹಾಳೊಟ್ಟೆ’ಗೆ ಹೊಂದುತ್ತದೆ.

No comments:

Post a Comment