ಇಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಿಡಲಾಗುವ ಗುಟ್ಟುಗಳೇ ಸರಿಯೆಂದು ಮಿಕ್ಕ ಗುಟ್ಟು ಇರಲಾರದು ಎಂದು ಬರಹಗಾರ ವಾದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪದಕ್ಕೆ ಇರಬಹುದಾದ ಹಲವು ಗುಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಇಲ್ಲವೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗುಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಈ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ದೂಸರಿನೊಡನೆ(with reasoning) ತೋರಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗುಟ್ಟುಗಳು ಹೊರಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಎಂಬುದು ಬರಹಗಾರನ ನಿಲುವು.

Sunday, August 12, 2012

ಕಬ್ಬಾಳಮ್ಮ

ಎಶ್ಟೊಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳ ಮುಂದೆ ಕಡೆಕಬ್ಬಾಳಮ್ಮನ ಕ್ರುಪೆ’ ಅಂತ ಬರೆಯಿಸಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕಬ್ಬಾಳಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಯಾರು ? ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಿಡಿಸುವುದು ಎಂದು ಉಂಕಿಸಿದಾಗ ಹೊಳೆದುದು.

ಕಬ್ಬಾಳಮ್ಮ = ಕರು+ಪಾಳಮ್ಮ (ಸೇರಿಕೆಯಾದ ಮೇಲೆ ’ಪ’ ಕಾರ ’ಬ’ಕಾರ ಆಗುತ್ತದೆ)=> ಕರ್ಬಾಳಮ್ಮ( ’ರ’ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವ ಬರಿಗೆ ಒತ್ತುಬರಿಗೆಯಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆಯೋ ಅದೆ ಕೊನೆಗೆ ಉಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ) => ಕಬ್ಬಾಳಮ್ಮ

ಕರು ಮತ್ತು ಪಾಳಮ್ಮ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಹುರುಳುಗಳಿವೆ.
ಕರು=ದೊಡ್ಡ, ಮಹಾ (Ka. kara, karu greatness, abundance, power)
ಪಾಳಮ್ಮ = ಪಾಳ್ಯದಮ್ಮ = ಹಳ್ಳಿಯಮ್ಮ = ಗ್ರಾಮದೇವತೆ (Ka. pāḷeya, pāḷya, pāḷye camp, settlement, hamlet)
ಅಂದರೆ,
ಕಬ್ಬಾಳಮ್ಮ ಅಂದರೆ ’ಮಹಾ ಗ್ರಾಮದೇವತೆಎಂಬ ಹುರುಳಿರುವುದು ಇದರಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.

No comments:

Post a Comment