ಇಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಿಡಲಾಗುವ ಗುಟ್ಟುಗಳೇ ಸರಿಯೆಂದು ಮಿಕ್ಕ ಗುಟ್ಟು ಇರಲಾರದು ಎಂದು ಬರಹಗಾರ ವಾದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪದಕ್ಕೆ ಇರಬಹುದಾದ ಹಲವು ಗುಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಇಲ್ಲವೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗುಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಈ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ದೂಸರಿನೊಡನೆ(with reasoning) ತೋರಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗುಟ್ಟುಗಳು ಹೊರಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಎಂಬುದು ಬರಹಗಾರನ ನಿಲುವು.

Wednesday, August 15, 2012

ತಳಾರೆಬಿಡಿಸಿಕೆ: ತಳ್ +ಆರೆ = ತಳಾರೆ => ತಳಾರ (ಆಡುನುಡಿಯಲ್ಲಿ)
ಬಳಕೆ: ತಳಾರ್ದಲ್ ನಡಿ. ಕಲ್ಲುಮುಳ್ಳಿನ್ ದಾರಿ
ತಳ್ ಎಂಬುದು ’ತಾಳ್’ ಎಂಬುದರ ತೆಂಕಿನ ಒಳನುಡಿಯ ರೂಪ. ತಾಳ್ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ Ka. tāḷ, tāḷu (tāḷd-) to hold, take, assume, get, obtain, receive, have or possess, undergo, experience, suffer patiently or quietly, be patient, endure, wait, last, continue unimpaired, wear well, bear with ( DED 3188)
ಇದರಲ್ಲಿರುವ ’wait' ಎಂಬ ಅರ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ’ಆರೆ’ ಎಂಬ ಒಟ್ಟು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಎತ್ತುಗೆ: ಕಣ್ಣಾರೆ, ಕಯ್ಯಾರೆ, ಹೊತ್ತಾರೆ
ಹಾಗಾಗಿ ತಳಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ’ನಿದಾನ’, ಮೆಲ್ಲಗೆ, slowly ಎಂಬ ಅರ್ತ ಇದೆ. ತಾಳು ಎಂಬುದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ’ಆರೆ’
ಎಂಬ ಒಟ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

1 comment: