ಇಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಿಡಲಾಗುವ ಗುಟ್ಟುಗಳೇ ಸರಿಯೆಂದು ಮಿಕ್ಕ ಗುಟ್ಟು ಇರಲಾರದು ಎಂದು ಬರಹಗಾರ ವಾದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪದಕ್ಕೆ ಇರಬಹುದಾದ ಹಲವು ಗುಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಇಲ್ಲವೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗುಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಈ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ದೂಸರಿನೊಡನೆ(with reasoning) ತೋರಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗುಟ್ಟುಗಳು ಹೊರಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಎಂಬುದು ಬರಹಗಾರನ ನಿಲುವು.

Wednesday, August 15, 2012

ನೆಲುಲ್ಲು (ನೆಲ್-ಹುಲ್ಲು)


ಇದು ಒಂದು ತರದ ಹುಲ್ಲು. ಇದನ್ನು ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಕೂತುಕೊಳ್ಳಲು ಮೆತ್ತೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನು ಮೇವಿಗೆ ಬಳಸಲು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆದೆ ಮಾಡಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಿಡಿಸಿಕೆ:-
ನೆಲ್+ಹುಲ್ಲು = ನೆಲ್-ಹುಲ್ಲು =>(ಹ ಕಾರದ ಬೀಳುವಿಕೆಯಿಂದ) ನೆಲುಲ್ಲು
ಬಳಕೆ:-
ಇಲ್ಲಿ ನೆಲುಲ್ಲು ಆಸ್ಬುಡಂವ್, ಒಳ್ಳಿ ಮೆತ್ಗಿರುತ್ತೆ. (ಇಲ್ಲಿ ನೆಲುಲ್ಲನ್ನು ಹಾಸಿ ಬಿಡುವ, ಒಳ್ಳೆ ಮೆತ್ತಗೆ ಇರುತ್ತೆ)
ನೆಲ್ ಅಂದರೆ ಬತ್ತ ಅಂತ ಹುರುಳಿದೆ.Ka. nel, nellu paddy, rice in its husk, rice as growing, a grain of paddy. (DED 3753)
ನೆಲುಲ್ಲು ಅಂದರೆ ಬತ್ತದ ಹುಲ್ಲು (paddy grass)

No comments:

Post a Comment