ಇಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಿಡಲಾಗುವ ಗುಟ್ಟುಗಳೇ ಸರಿಯೆಂದು ಮಿಕ್ಕ ಗುಟ್ಟು ಇರಲಾರದು ಎಂದು ಬರಹಗಾರ ವಾದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪದಕ್ಕೆ ಇರಬಹುದಾದ ಹಲವು ಗುಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಇಲ್ಲವೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗುಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಈ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ದೂಸರಿನೊಡನೆ(with reasoning) ತೋರಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗುಟ್ಟುಗಳು ಹೊರಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಎಂಬುದು ಬರಹಗಾರನ ನಿಲುವು.

Monday, August 13, 2012

ತೊಟ್ಟಿಲು

ಇದು ತುಂಬ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. 'ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಸು ಹುಟ್ಟಿದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂಗಬೇಕಾ' ಎಂಬ ನಾಣ್ಣುಡಿಯಲ್ಲೂ ತೊಟ್ಟಿಲು ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ. ತೊಟ್ಟಿಲನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಿಡಿಸಬಹುದು
ತೊಟ್/ತೊಟ್ಟು+ಇಲು = ತೊಟ್ಟಿಲು => ತೊಟ್ಲು
( ಎರಡನೇ ಉಲಿಕಂತೆಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಯುಲಿಯ ಬೀಳುವಿಕೆ ಕನ್ನಡದ ಉಲಿಯೊಲವು ಅಂದರೆ 'ತೊಟ್ಟಿಲು' ಎಂಬಲ್ಲಿ 'ಟ್ಟ್+ಇ' ಎಂಬ ಉಲಿಕಂತೆಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಯುಲಿಯಾದ 'ಇ' ಬಿದ್ದುಹೋಗಿ 'ತೊಟ್ಲು' ಎಂದಾಗಿದೆ.)

ತೊಟ್ಟು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಹುರುಳುಗಳಿವೆ:- Ka. toṭṭu, toḍambe foot-stalk of a fruit, flower or leaf. ಅಂದರೆ ಹೂವಿನ ಎಸಳುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲವೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ/ಪೊರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಹಣ್ಣಿನ/ಹೂವಿನ 'ತೊಟ್ಟು' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ತೊಟ್ಟಿನ ಮೇಲ್ಬಾಗ ತೆರೆದುಕೊಂಡು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ ಕಿರಿದಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅದು ಹೂವು/ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊರಗ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ 'ತೊಟ್ಟು' ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ 'ಮಗುವನ್ನು ತತ್ತಿಕೊ' ಎಂದೇ ಹುರುಳಿದೆ. Kor. (O.) toṭṭu to carry a child

'ತತ್ತು' ಮತ್ತು 'ತೊಟ್ಟು' ಬೇರಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ  ಏನಾದರೂ ನಂಟಿದಿಯೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.. ಆದರೆ ಹುರುಳಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಂಟಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.  ತತ್ತು ಕ್ರಿಯಾಪದ (ದೇ) ಅಪ್ಪು, ಆಲಂಗಿಸು
ಬಳಕೆ: ನನ್ ಕಯ್ಯಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ.. ನೀನೇ ಈ ಕೂಸನು ತತ್ತಿಕೊ.

.

ತಿರುಳು: ತೊಟ್ಟಿಲನಲ್ಲಿರುವ 'ತೊಟ್ಟು' ಎಂಬುದು ಹಿಡಿ/catch/hold/carry ಎಂಬ ಹುರುಳುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.ಇನ್ನು 'ಇಲು' ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ತಾವು/ಜಾಗ ಎಂಬ ಹುರುಳಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತೊಟ್ಟಿಲು ಎಂಬುದು ಮಗುವನ್ನು 'ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಜಾಗ' ಇಲ್ಲವೆ 'ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ವಸ್ತು' ಎಂಬ ಹುರುಳಿನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.

1 comment:

  1. ಮಿಂಬರಹ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ

    ReplyDelete